додому
члени УЗА
документи
партнериСтатут УЗА

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Українська Зернова Асоціація (надалі УЗА) є всеукраїнською громадською організацією, створенною громадянами для виконання мети та завдань, визначених цим Статутом.

1.2. Юридична адреса УЗА: м. Київ, вул. Костьольна ,13 кім. 7.

1.3. УЗА здійснює свою діяльність згідно з принципами добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності.

1.4. У своїй діяльності УЗА керується Конституцією, чинним законодавством України та цим Статутом.

1.5. Діяльність УЗА здійснюється на території України.

1.6. УЗА набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації. УЗА має самостійний баланс, рахунки у банках, печатку зі своїм найменуванням та символікою, штампи та бланки з власною символікою, зразки яких затверджуються Радою представників та реєструються у порядку, встановленому діючим законодавством.

1.7. У відповідності з метою та завданнями своєї діяльності УЗА має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права та обов"язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.

1.8. Члени УЗА не несуть відповідальності щодо зобов'язань УЗА. УЗА не несе відповідальності щодо зобов'язань її членів перед іншими юридичними особами.

1.9. У3А відповідає згідно своїх зобов'язань у межах своєї власності. УЗА не відповідає за зобов'язання держави, як і держава не відповідає за зобов'язання Асоціації.


2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УЗА


2.1. Основною метою УЗА є захист законних спільних інтересів своїх членів, сприяння формуванню та розвитку ринку зерна в Україні, утворення необхідних організаційних умов для взаємодії своїх членів.

2.2. Основними завданнями УЗА є:

а) організація незалежної експертизи законодавчих та правових актів нормативного характеру, а також їх проектів, які сприяють функціонуванню зернового ринку;

б) внесення пропозицій до органів влади і управління з питань, що регулюють функціонування зернового ринку;

в) захист та представництво спільних законних інтересів та колективної точки зору членів УЗА в органах законодавчої та виконавчої влади, у відносинах з державними органами та громадськими організаціями ;

г) збирання, обробка, розповсюдження інформації щодо розвитку внутрішніх та світових ринків зерна;

д) організація наукових досліджень з економічних, правових, технологічних та інших проблем розвитку ринку зерна;

е) реалізація проектів , які сприяють становленню і розвитку зернового ринку.

2.3. УЗА в установленому порядку здійснює таку діяльність: розповсюджує , отримує інформацію і пропагує свої ідеї і цілі; засновує засоби масової інформації , здійснює видавничу діяльність; підтримує прямі міжнародні контакти, з'вязки, укладає відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України; проводить відповідні семінари, конференції, тощо; здійснює господарчу та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій , заснування підприємств; займається видавництвом бюлетнів, інформаційних листків та іншої публікації (у тому числі електронними засобами) необхідної для здійснення статутних завдань; укладає із сторонніми організаціями угоди, які необхідні для реалізації статутних завдань.


3. ЧЛЕНИ УЗА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ"ЯЗКИ


3.1. Членами УЗА можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства та трудові колективи підприємств, установ та організацій, які виявили бажання вступити у УЗА, визнають її Статут та уклали з нею угоду.

3.2. Члени Асоціації мають право:

а) обирати та бути обраними у керівні органи УЗА, отримувати повну інформацію щодо їх діяльності, брати участь у роботі постійних комітетів, комісій та інших робочих органах УЗА;

б) брати участь у голосуванні з питань, які порушуються чи обговорюються під час засідань;

в) на підтримку та сприяння УЗА при захисті своїх прав та інтересів від неправомірних дій державних та інших органів та організацій, які стосуються цілей та напрямків діяльності УЗА;

г) у першочерговому порядку та на пільгових умовах користуватись послугами, що надаються УЗА;

д) брати участь у всіх заходах, які проводяться УЗА;

е) оскаржувати у встановленому порядку рішення щодо виключення з УЗА або при зупиненні членських повноважень;

є) брати участь у обговоренні будь якого питання, що стосується діяльності УЗА;

ж) передавати свої повноваження на Зборах іншим членам УЗА.

3.3. Члени Асоціації зобов'язані:

а) дотримуватись Статуту УЗА, інших положень, які регулюють внутрішню діяльність УЗА, виконувати рішення Зборів, виборчих органів управління та контролю УЗА, приймати участь у заходах, які проводяться згідно рішенню керівних органів УЗА;

б) виконувати рішення закріплені у внутрішніх документах, не допускати дій, які наносять шкоду інтересам УЗА;

в) надавати до Генеральної Дирекції довідково - інформаційні дані, що не відносяться до категорії комерційної таємниці;

г) своєчасно сплачувати вступні та членські внески.

3.4. Прийом та виключення нових членів УЗА здійснюється за поданням письмової заяви індивідуального члена або рішення трудового колективу колективного члена, згідно рішення Ради Представників УЗА. У разі відмови Ради Представників у прийнятті, апліканти мають право оскаржити це рішення шляхом зібрання підписів 20 відсотків членів УЗА, які підтримують прийом нового члена.

3.5. Будь який член УЗА має право добровільно вийти з її складу через два місяці після письмового повідомлення про це Ради Представників УЗА. Всі зобов'язання члена перед УЗА залишаються в силі до кінця поточного фінансового року.

3.6. Питання про виключення з членства УЗА може бути винесено на розгляд Ради Представників у випадку:

а) порушення чинного законодавства та Статуту УЗА;

б) несплати у встановленні терміни або відмови від сплати внесків або інших сум, що повинні бути сплачені згідно з рішенням Зборів УЗА;

в) у випадку, коли діяльність члена УЗА суперечить меті, завданням цілям та напрямкам діяльності УЗА.

3.6. Рішення про виключення з членства приймається Радою Представників УЗА. Рішення про виключення з членів УЗА може бути оскаржено та відмінено Зборами УЗА.

3.7. У випадку виникнення порушень, які тягнуть за собою виключення з членства в УЗА, Генеральна Дирекція до прийняття відповідного рішення Радою Представників зобов'язана повідомити члена УЗА, попередженням у письмовій формі про призупинення його членства в УЗА. Починаючи з дати відправки повідомлення член УЗА перестає користуватися правами та пільгами члена УЗА. Всі зобов'язання члена УЗА залишаються в силі до кінця поточного фінансового року.

3.8. При припиненні членства попередньо виплачені внески не повертаються.

3.9. Кожний член Асоціації має право на один голос при внесенні на голосування будь-яких питань перед членами Асоціації.


4. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ УЗА


4.1. Основою Асоціації є місцеві осередки. Місцеві осередки створюються за територіальним принципом, за місцем роботи, навчання чи за місцем проживання при наявності 3 осіб.

В своїй діяльності місцеві осередки керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Радою Представників. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні зареєструватися в установленому законом порядку.


5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ УЗА


5.1. Вищим керівним органом УЗА є Збори членів Асоціації, які скликаються Радою Представників, у разі необхідності, але не менше одного разу у два роки, або за вимогою, не менше 20 відсотків членів Асоціації.

5.1.1.Про скликання та порядок денний зборів члени УЗА мають бути проінформовані не пізніше, ніж за місяць.

5.1.2. Збори УЗА:

а) затверджують Статут Асоціації, вносять до нього зміни та доповнення;

б) обирають Раду Представників УЗА терміном на 2 роки;

в) обирають Ревізійну комісіюУЗА терміном на 2 роки;

г) обирають та затверджують Голову Ради Представників - Президента УЗА терміном на 2 роки;

д) визначають загальні напрямки діяльності УЗА;

е) реалізують право власності на майно та кошти;

є) затверджують фінансові та інші звіти Ради Представників;

ж) обирають та відкликають членів Ревізійної комісії;

з) затверджують висновки Ревізійної комісії;

и) приймають рішення про припинення діяльності.

5.1.3. Рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації УЗА, затвердження її Статуту, внесення змін та доповнень приймаються більшістю - двома третинами делегатів, присутніх на Зборах Асоціації. У випадку, коли на Зборах немає кворуму - 2/3 делегатів, через один місяць проводиться повторне скликання Зборів, і рішення приймається більшістю голосів.

5.1.4. Збори уповноважені приймати рішення, якщо в їх роботі бере участь більше половини делегатів (норма представництва визначається Радою Представників Асоціації). Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

5.2. Рада Представників:

а) є вищим керівним органом УЗА у період між скликаннями Зборів Асоціації;

б) призначає на посаду Генерального Директора УЗА, який працює на договірній засаді за винагороду; в) розробляє та затверджує організаційну структуру Генеральної дирекції УЗА, її бюджет та джерела фінансування;

г) приймає нових членів та припиняє членство в УЗА;

д) приймає рішення щодо відкриття місцевих осередків , затвердження їх статутів (положень);

е) готує звіт про діяльність, фінансовий стан та інші звіти Ради Представників перед Зборами;

є) в разі необхідності створює та організовує роботу робочих груп Асоціації;

ж) вирішує всі інші питання діяльності Асоціації, які не були віднесені до виключної компетенції Зборів.

5.3. Голова Ради Представників - Президент УЗА:

5.3.1. Голова Ради Представників - Президент може бути обраним лише з членів Ради Представників. Президент УЗА:

 • забезпечує виконання рішень зборів та Ради Представників;
 • забезпечує дотримання Статуту УЗА у її практичній діяльності;
 • представляє інтереси УЗА у державних органах та громадських організаціях;
 • визначає ступінь відповідальності керівників Асоціації, проводить розподіл
 • обов'язків між ними
 • скликає, організовує і спрямовує роботу Ради Представників і головує на її засіданнях;
 • подає для обрання Зборами УЗА кандидатури до Ради Представників.

5.4. Постійно діючим виконавчим органом є Генеральна Дирекція, яка є підзвітною Раді Представників. Генеральний директор призначається Радою Представників.

Генеральний директор:

 • приймає та звільнює штатних працівників Генеральної Дирекції ; здійснює виконавчі функції управління для реалізації уставних задач УЗА; виконує рішення Ради Представників і Президента УЗА;
 • несе відповідальність за результати фінансової діяльності, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів;
 • організовує і контролює діяльність підприємств і організацій , які створюються УЗА;
 • розпоряджається коштами у відповідності із затвердженим бюджетом Генеральної Дирекції УЗА;
 • за дорученням Президента УЗА представляє інтереси УЗА у державних органах та громадських організаціях;
 • підписує офіційну документацію;
 • вирішує інші питання поточної діяльності.

5.4.1. Генеральна Дирекція:

а) визначає і виконує поточні завдання, здійснює оперативне рішення питань поточної діяльності;

б) організовує бухгалтерський облік, реалізацію поточних планів та програм Асоціації;

в) складає річний баланс та представляє щорічний звіт про фінансово-господарчу діяльність УЗА;

г) приймає рішення щодо інших питань, якщо вони не віднесені до виключної компетенції Зборів УЗА або Ради Представників.

5.4.2. Ревізійна комісія обирається Зборами членів Асоціації терміном на два роки для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю УЗА:

а) проводить ревізію діяльності Асоціації не менше одного разу на рік;

б) контролює виконання рішень керівних органів УЗА;

в) перевіряє щорічний звіт Генеральної Дирекції, робить по ньому свої висновки, які затверджуються Зборами членів УЗА, а між зборами - Радою Представників;

г) членами Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Ради Представників та особи, що працюють у Генеральної Дирекції;

д) штатні працівники Генеральної Дирекції зобов'язані надавати членам Ревізійної комісії всі документи та пояснення за вимогою останніх.


6. КОШТИ ТА МАЙНО. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ


6.1. УЗА згідно порядку, що визначається чинним законодавством, може мати у своїй власності будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше майно, грошові кошти , в тому числі валютні, які необхідні для забезпечення діяльності, що передбачена Статутом.

6.2. Джерелами фінансування УЗА є:

а) вступні, членські та цільові внески;

б) надходження від господарчої та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ , організацій, заснованих підприємств;

в) добровільні внески підприємств , установ, організацій та приватних осіб;

в) надходження, від проведення заходів, передбачених цим статутом.

6.3. Кошти УЗА витрачаються виключно на реалізацію її статутних цілей та напрямків діяльності.

6.4. Члени УЗА мають право утворювати спеціальні фонди для реалізації цільових проектів Асоціації.

6.5. УЗА та створені нею установи, організації , засновані підприємства ведуть бухгалтерську та статистичну звітність у порядку, встановленому діючим законодавством. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. УЗА несе відповідальність за ведення та збереження документів (адміністративних, фінансово-господарських та інших.).

6.6 Витрати на проведення зборів, конференцій, утримання штатного апарату, реалізацію цільових проектів, видавничу та інформаційну діяльність, а також витрати, пов'язані із міжнародним співробітництвом визначаються Радою Представників.


7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЗА


7.1. Реорганізація УЗА (злиття, приєднання, розподіл, виділення, перетворення, або ліквідація ) відбувається згідно рішення Зборів або позачергових Зборів при умові, якщо за рішення проголосувало не менше двох третин членів УЗА, які представлені на Зборах, або згідно з рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством. У випадку відсутності 2/3 членів УЗА позачергові Збори проводяться через один місяць, і рішення приймається більшістю голосів.

7.2. Кошти та інше майно УЗА, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються лише для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках передбачених законом , за рішенням суду , спрямовуються в доход держави.

7.3. У разі ліквідації Асоціації орган, який прийняв рішення про ліквідацію , призначає ліквідаційну комісію , яка готує для затвердження відповідні документи.


(c) 1998 Українська Зернова Асоціація за сприяння Агентства Сполучених Штатів з Міжнародного Розвитку (USAID)
та технічниій підтримці проекту "Українська Аграрна Товарна Біржа", що запрваджується фірмою Кемонікс
Питання та пропозиції до Олександра Бабія babii@tern.kiev.ua